Kashmirin Shaivismi

Seuraava kaikille avoin Shaivismikurssi alkaa syksyllä 2021. 

Shaivismi (Sivaismi, Shivaismi) on tarkasti otettuna vanhin hengellinen polku. Arkeologiset löydöt Mohenjo Darossa ja Harappassa paljastavat, että Shaivismilla on tuhansien vuosien muinaishistoria. Jälkiä siitä voidaan löytää erinimisinä kaikista aidosti hengellisistä poluista.
Tämä on helppoa ymmärtää, jos ajattelemme, että Shiva on Jumalan se aspekti, joka manifestoituu Suurena Alkuunpanijana tai tietämättömyyden ja kärsimyksen kahlehtimien ihmisten Suurena Pelastajana. Voidaan sanoa, että kaikki harras halu hengelliseen kasvuun ja vapautumiseen ja niiden intohimoinen rukoileminen on osoitettu tälle Jumalaisen aspektille. Intiassa tämä aspekti tunnetaan Shivana ("Hyvä ja Lempeä"). Jokainen Jumalaisen vapauttavan armon manifestaatio on peräisin Shivalta. Jokainen hengellisen läpimurron prosessi on itse asiassa Shivan armon manifestaatiota.

Shaivismilla on paljon haarautumia ja muotoja. Intiassa voimme tavata kolme pääasiallista muotoa: Vira-Shaiva, kehittynein Keski-Intiassa, Shiva-Siddhanta Etelä-Intiassa ja Advaita-Shaiva Kashmirissa (Pohjois-Intiassa). Jälkimmäinen on puhtain ja ylevin Shaivismin nykyään tunnetuista muodoista. On piirteitä, jotka ovat yhteisiä näille Shaivismin kolmelle päähaaralle, mutta niiden välillä on myös monia tärkeitä eroja.

Tässä artikkelissa viitataan erityisesti Advaita-Shaiva –järjestelmään sellaisena kuin se tunnettiin ja sitä harjoitettiin Kashmirissa.

Kashmirin Shaivismin perinnettä siirrettiin vuosisatojen ajan vain mestarilta oppilaalle, "suusta korvaan" ja "sydämestä sydämeen". Tämän poikkeuksellisen henkisen polun ensimmäinen suuri muistiinmerkitty initioitu oli Vasugupta (860–925). Vasugupta muotoili ensimmäistä kertaa kirjallisesti tämän järjestelmän periaatteet ja pääasialliset opinkappaleet. Vasuguptan jälkeen Kashmirin Shaivismin kirjallisuus kukoisti räjähdysmäisesti miltei neljä vuosisataa ja se saavutti poikkeuksellisen filosofisen syvyyden.

Shaivismin ensimmäinen perustava teos, joka yleensä on pantu Vasuguptan nimiin, on Shiva Sutra, kokoelma äärimmäisen elegantteja ja täsmällisiä aforismeja, kuitenkin täysin käsittämättömiä initioimattomalle. Tässä perustavanlaatuisessa teoksessa kuvataan tärkeimpiä henkisiä menettelytapoja henkisen vapautumisen tilan saavuttamiseksi. Shiva Sutran mukaan korkeimpaan päämäärään on kolme pääasiallista polkua: Shivan Polku, Shaktin Polku (tai Energian Polku) ja Yksilön Polku. Shiva Sutran katsotaan olevan paljastus, joka tulee suoraan Shivalta.

Tässä teoksessa hahmotetaan myös suorempi ja nopeampi henkinen polku, jossa Jumalaiseen Armoon vetoamisella on oleellinen merkitys. Vasugupta sanoo, että hän löysi Shiva Sutran kirjoitettuna kiveen, joka ihmeenomaisesti nousi järvestä. Hän luki sen ja painoi sen mieleensä, minkä jälkeen kivi vaipui takaisin järven syvyyksiin.

Tämä ilmiö, jossa hengellinen teksti paljastuu ihmeellisellä tavalla, ei ole ainutlaatuinen. Tiibetiläisessä perinteessä mainitaan usein "aarrekirjoituksia", hengellisiä teoksia, joilla ei ole fyysistä kirjoittajaa ja jotka löydettiin sellaisenaan joko käsikirjoituksina luolasta tai kaiverruksina kivissä tai puissa. Tällainen "aarrekirjoitus" on esimerkiksi Bardo Thödol ("Vapautumiseen opastus kuolemanjälkeisessä tilassa", käännetty usein "Tiibetiläinen kuolleidenkirja").

Toinen tärkeä Kashmirin Shaivismin teos, joka on pantu Vasuguptan nimiin, on Spanda Karika eli säkeet (karika) korkeimmasta Jumalaisesta luovasta värähtelystä (Spanda) - teos, joka on aidosti esoteerinen tutkielma resonanssista.
 

Shaivismin perinteen kirjalliset muodot

Shaivismin koko kirjoitettu perinne voidaan jakaa kolmeen perusosaan: Agama Sastra, Spanda Sastra ja Pratyabhijna Sastra.

1. Agama Sastra ovat ne kirjoitukset, joiden katsotaan olevan suoraa Shivalta tulevaa paljastusta. Nämä kirjoitukset siirrettiin ensin suullisesti Mestarilta sen ansaitsevalle Oppilaalle. Niihin sisältyy perustavanlaatuisia teoksia kuten Malénivijaya Tantra, Svacchanda Tantra, Vijnana Bhairava Tantra, Ratnamala Tantra, Mrgendra Tantra, Rudrayamala Tantra, Shiva Sutra ja muita. Niihin on myös lukuisia kommentaareja, erityisesti Shiva Sutraan.

2. Spanda Sastra ovat ne kirjoitukset, joihin sisältyy eniten tärkeitä järjestelmän opinkappaleita. Pääteos tässä kategoriassa on Vasuguptan Spanda Karika, johon on useita kommentaareja. Näistä monista kommentaareista kaksi on tärkeimpiä: Spanda Sandoha - tässä kommentaarissa puhutaan vain Spanda Karikan ensimmäisestä runoista, ja Spanda Nirnaya (joka on koko kommentaari koko tekstiin).

3. Pratyabhijna Sastra ovat ne kirjoitukset, joilla on pääosin metafyysinen sisältö. Niiden äärimmäisen korkean hengellisen ja intellektuaalisen tason takia tätä Shivaismin kirjoitetun perinteen osaa pidetään vaikeimmin lähestyttävänä ei-initioidulle. Silti tämä kirjoitusten tärkein osa esittää hengellisen oivalluksen yksinkertaisimman ja suorimman modaliteetin. Pratyabhijïä tarkoittaa tunnistamista ja viittaa jokaisessa ihmisessä kätkettynä olevan jumalaisen luonnon (atman) spontaaniin tunnistamiseen. Tämän kategorian tärkeimmät teokset ovat: Isvara Pratyabhijna, Utpäladevan (joka on keskeinen hahmo Shaivismin perinteessä - hän yhdisti harmonisella tavalla kiihkeän ja loputtomaan Jumalaiseen kohdistuvan rakkauden sekä mitä hienostuneimman rationaalisen tiedon ja metafyysisen tarkkanäköisyyden) perusteos, ja Pratyabhijna Vimarasini, kommentaari Isvara Pratyabhijnaan. Isvara Pratyabhijna tarkoittaa itse asiassa suoraa Sydämen (eli sisimmän olemuksen) tunnistamista, mikä tarkoittaa välitöntä Jumalan tunnistamista sisällämme. Ennen Utpaladevaa hänen mestarinsa Somananda kirjoitti Shiva Drstin (Shivan visio), palvovan runon sisältäen monia merkitystasoja.
 

Abhinavagupta

Kaikki nämä Shaivismin perinteen kolme haaraa kokosi yhteen nerokas mieli - mitä loistavin huomattava persoonallisuus ja korkeimman hengellisen oivalluksen tällä polulla saavuttanut suuri initioitu ja henkisesti vapautunut Abhinavagupta. Hänen tärkeiden teostensa joukosta tärkein on Tantraloka (Tantran Jumalainen Valo), runoteos, joka on nerokkaan majesteettinen yhteenveto koko Shaivismin perinteestä. Abhninavaguptan onnistui miltei ihmeenomaisesti pehmentää kaikki ne näennäiset erot ja yhteentörmäykset, joita oli Kashmirin Shaivismin eri haarojen ja koulujen välillä. Siten hän tarjoaa yhtenäisen ja täydellisen näkemyksen tästä järjestelmästä.

Toinen tärkeä Kashmirin Shaivismin tulkitsija, joka eli muutamia vuosisatoja Abhinavaguptan jälkeen oli Jayaratha. Hän kommentoi ja laajensi Tantralokaa. Tantralokalla on tärkeä merkitys koko Shaivismin perinteelle. Abhinavagupta oivalsi, että tavallisen oppilaan on hyvin vaikea ymmärtää tätä teosta, ja siksi hän laati siitä Tantrasaraksi (Tantran sisimmäksi olemukseksi) kutsutun yhteenvedon proosamuodossa.

Suurelta osin Shaivismin koulujen suhtautumistapa ei ole yhdenmukainen hyväksytyn brahmanistisen perinteen kanssa. Shaivismi ei perustu yksinomaan Veda-kirjoituksiin, siksi ei voida sanoa, että Shaivismi olisi Veda-kirjoitusten jatketta. Shaivismi on löytänyt uuden kohti Jumalaa vievän polun, joka on vieläkin syvällisempi kuin Vedoissa hahmotettu. Pääasialliset erot näiden kahden järjestelmän välillä ovat peräisin Shaktin, Jumalan Energian käsitteen käyttöönotosta. Tämä käsite ei esiinny Vedoissa yhtä selkeästi. Vedoihin verrattuna Shaivismi on uusi, suorempi hengellinen polku, joka voi tarjota korkeimman oivalluksen tässä ja nyt, tämän elämän aikana.


Trika-koulukunta

On monia tärkeitä Shaivismiin liittyviä koulukuntia, joista osalla on buddhalainen alkuperä ja joista osa on dualistisia (Shaivismi on monistinen). Korkeimmat Shaivismi-koulukunnista on ryhmitetty Trika-kouluun. Trika on olennainen osa Kashmirin Shaivismia. Sana trika merkitsee kolminaisuutta sanskritin kielessä, ja se tarkoittaa, että kaikella on kolminaisluonne. Korkeimmalla tasolla tämä kolminaisuus voidaan johtaa seuraavaan: Jumala (Shiva), Shakti - Jumalan luova Energia, ja Anu - Yksilö - Shiva-Shaktin heijastuma, rajoitettu jumalolennon projektio (anu tarkoittaa 'atomia' mutta ei samassa mielessä kuin fysiikassa vaan perustavana yksilöllisenä substanssina, joka heijastaa maailman järjestystä).

Koko Luomakunta on peräisin Jumalan (Shivan) Korkeimmasta Tahdosta sen kautta, että se heijastuu Shaktissa. Sitten tämä luomisen arkkityyppi erilaistuu loputtomiksi yksilöiksi (anu), jotka vuorostaan voivat luoda puolimekaanisella tavalla (spesifien dominoivien resonanssiensa mukaisesti) oman maailmansa, jossa ne ovat olemassa.

Trika muodostuu useista hengellisistä kouluista. Vanhin (historiallisessa mielessä) näistä kouluista on nimeltään Krama. Sanskritin kielessä 'krama' tarkoittaa 'prosessia', 'järjestystä' tai 'peräkkäistä seuraamista'. Tämän järjestelmän perusajatus on, että tiessä täydellisyyteen on tiettyjä vaiheita tai askelia. Jokaista näistä askelista hallitsee Jumalaisen aspekti. Siksi Jumala on itse asiassa läsnä koko matkan ajan, mutta jokainen uusi askel paljastaa syvällisemmät jumalalliset kasvot. Krama-järjestelmä perustuu käsitykseen Shaktista Shivan Korkeimpana Luovana Energiana, ja vieläkin spesifimmin tiettyyn Shaktin aspektiin, jolla on yhteys peräkkäiseen seuraamiseen ja aikaan. Tämä Shaktin aspekti ei ole mikään muu kuin Ajan ja Ikuisuuden Suuri Kosminen Voima Kali. Krama-koulu esittelee Kalin uuden piirteen: tässä järjestelmässä Kali ei ole ainoastaan yksi kymmenestä Suuresta Kosmisesta Voimasta (Mahavidyasta) vaan Kalin nähdään olevan Korkein Jumalainen Voima (ParaShakti). (Muista, että jokainen Kosminen Voima voi johtaa tavoittelijan korkeimpaan tilaan).
 

Kaula-suuntaus

Toinen hyvin tärkeä Shaivismin koulu on Kaula-koulu. Sanskritin kielessä 'kaula' tarkoittaa 'yhteisöä', '(rajoitettua) (initioitujen) piiriä', 'perhettä' tai 'kokonaisuutta'. Tämä on nimenomaan tantrinen (vasemman käden) koulu, ja siinä Shaktilla on erittäin tärkeä merkitys. Kaulan opetukset muodostavat Tantralokan ja Tantrasaran rungon. Kaikkien Hengellisten Mestareidensa joukosta Abhinavagupta mainitsee useimmiten Sambhunathan,Kaula-koulun Mestarin, jota hän pitää tärkeimpänä. (Abhinavaguptalla oli muitakin Mestareita, esimerkiksi Laksmanagupta).


Shaktin keskeinen rooli

Kolmas Kashmirin Shaivismin perusjärjestelmä on Spanda. Myös tämä järjestelmä keskittyy Shaktin ympärille, jota tässä kutsutaan myös Spandaksi.

Siksi initiaation näkökulmasta katsoen keskeistä roolia ei näyttele Shiva vaan Shakti. Tämä ei ole paradoksista, koska Shaivismin hengellisen näkemyksen mukaan Shiva ja Shakti eivät ole kaksi erillistä todellisuutta. Shiva ja Shakti ovat kaksi-yhdessä, ja ne vaikuttavat erillisiltä vain tietämättömälle ja rajoittuneelle mielelle, joka on riippuvainen duaalisuudesta. Todellisuudessa Shiva on Shakti ja Shakti on Shiva; kun on tietoisuutta, on myös energiaa. Kun on energiaa, on myös tietoisuutta, joka elävöittää tuon energian. Siksi hengellistä vapautumista tavoittelevalle väline (polku) on Shakti eikä Shiva. Shiva on Jumalaisen transendentti aspekti, joka on kaiken mentaalisen kuvauksen tuolla puolen. Mikään, minkä voisimme kuvitella Shivasta ei ole Shiva, koska Shivaa ei voida määritellä, Shivaa ei voida ajatella, ei voida kutsua esille. Shiva on tuolla puolen kaiken sen, mitä voisimme kuvitella, haluta tai ajatella. Emme voi olla suoraan yhteydessä Shivaan, mutta voimme päästä Hänen luokseen Shaktin avulla, joka edustaa Jumalaisen imanenttia aspektia.

Jumala on sekä transendentti että imanentti. Jos Jumala olisi pelkästään transendentti, seuraus olisi, että Luomakunta olisi ilman Jumalaa, toisin´sanoen sitä hallitsisi joku toinen, mikä olisi absurdia. Jumala on myös imanentti (läsnä maailmassa), jokaisen partikkelin, jokaisen ihmisen Sydämessä (s.o. keskuksessa). Tietämättömälle Jumala on kätketty, näkymätön, mutta hengellisesti herännyt ihminen havaitsee Jumalan kaikkialla. Siksi Kashmirin Shivaismin esoteerista perinnettä kutsutaan myös Mahaguhyaksi, termi, joka voidaan kääntää Korkeimmaksi (maha) salaisuudeksi (guhya) mutta myös Korkeimmaksi (maha) ei-salaisuudeksi (aguhya). Näitä kahta Jumalan mystistä aspektia (Transendessi ja Imanenssi) kutsutaan vastaavasti Shivaksi ja Shaktiksi. Voimme päästä Shivan luokse Shaktin kautta, ja tätä varten voimme aloittaa juuri siitä missäolemme, oman tietoisuutemme tasolta. Ja vaikkakin Shiva heijastuu jokaisen meidän sisällämme atmanina, pyrimme kohti tätä Shivaa mielemme, halujemme, mielenliikutustemme avulla eli apunamme jokin, joka ei ole Shiva itsessään. Tämä on Shaktin suuri ihme; Shakti on läsnä sekä inhimillisellä tasolla että kosmisella tasolla. Shakti on linkki ihmisen ja Jumalan välillä. Shakti on maaginen yhdysside, jonka toinen pää on Shivan transendenssissa ja toinen pää manifestoituneissa maailmoissa. Jos Shaktia ei olisi olemassa, ei olisi olemassa mitään yhdistämässä meitä Jumalaan.


Välitön polku

Näiden kolmen tärkeimmän Trika-järjestelmän hengellisen koulun (Krama, Kaula, Spanda) lisäksi on olemassa toinen, uudempi, jota kutsutaan myös nimellä "helppo ja hyvin lyhyt polku", joka avautuu vain niille hyvin harvoille, joilla on asianmukainen sisäisen valmistautumisen taso. Tätä näkökulmaa kutsutaan Pratyabhijnaksi, Jumalaisen luonnon välittömäksi tunnistamiseksi. Siten Pratyabhijna on Kashmirin Shaivismin perinteen neljäs tie. Pratyabhijna ei sisällä niinkään tekniikoita vaan se määrittelee ja saa aikaan suoran siirtämisen avulla tiettyjä sisäisiä asenteita, jotka ovat välttämättömiä Jumalallisen Tietoisuuden välittömäksi herättämiseksi meissä. Tämä järjestelmä osoittaa hyvin selvästi, että itse asiassa emme etsi mitään muuta kuin sitä, mitä jo olemme (Jumalainen Korkein Itse). Toisin sanoen etsimme itseämme. Miksi sitten mennä itsemme ulkopuolelle? Meidän täytyy vain tulla täysin tietoisiksi itsestämme ja muistaa (kokemuksellisella tasolla), että olemme aina yhtä Jumalan kanssa. Siinä kaikki, mitä täytyy tehdä. Tämä perusluontoinen Jumalan muistaminen (Pratyabhijna) on minkä tahansa aidosti hengellisen polun kruunaaminen: kun kerran olet ekstaattisesti Jumalaan sulautumisen kynnyksellä, silloin vain muistat (tunnistat) oleellisen, jumalallisen luontosi.


Shaivismin kulta-aika

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Kashmirin Shaivismilla on kaksi tärkeintä historiallista ajanjaksoa: yksi ennen Abhinavaguptaa ja toinen Abhinavaguptan jälkeen. Ennen Abhinavaguptaa Shaivismin eri kouluilla oli vielä monia opillisia erimielisyyksiä keskenään. Nämä erot olivat tulosta hengellisiä periaatteita koskevista erilaisista visioista. Abhinavaguptan ansiosta Kashmirin Shaivismin perinteestä tuli yhtenäinen ja hyvin vahva. Ikävä kyllä tämä ei kestänyt kauaa hänen aikansa jälkeen. Abhinavaguptan linjan jatkaja oli Ksemaraja, hänen välitön ja tärkein oppilaansa.

Ksemarajan jälkeen Shaivismin perinne Kashmirissa hävisi vähitellen. Sillä oli toinen nousukausi noin 300 vuotta Ksemarajan jälkeen Etelä-Intiassa,jossa eli muutama suuri tämän hengellisen polun initioitu: ensin maineikas Jayaratha, joka kommentoi Tantralokaa, sitten Bhattanarayanaa, joka kirjoitti hyvin syvällisen initiaation antavan runon nimeltään Stavacintamani (Jumalallisen Rakkauden Jalokiven Sakramentaalinen Pyhäkkö). Shaivismin perinteen viimeinen suuri jatkaja Kashmirissa oli Swami Brahmacharin Laksman Joo, joka kuoli 1992. Laksman Joolla oli ilmiömäinen muisti, hän osasi ulkoa koko Tantralokan kaikkine kommentaareinen muiden perinteisten tekstien ohella. Laksman Joolla ei kuitenkaan ollut Abhinavaguptan hengellistä oivallusta eikä voimaa.

Abhinavaguptasta on sanottu, että hän oli Shivan inkarnaatio. Alusta alkaen hän oli äärimmäisen voimakas sekä mieleltään että hengellisten tilojen suoran kokemisen suhteen. Abhinavagupta oli tuottelias kirjoittaja ja vielä nykyään häntä kunnioitetaan Intiassa yksimielisesti yhtenä Intian suurimmista filosofeista ja esteetikoista (hän kirjoitti laajasti myös taiteesta ja estetiikasta). Hänen estetiikan teoriansa mukaan aidon taiteen olemus ei eroa hengellisen etsimisen olemuksesta. Vielä nykyäänkin hänen esteettinen tuotantonsa säilyy ainutlaatuisena ja se on intialaisen estetiikan korkein ilmentymä. Hänen onnistui yhdistää kaikki näkemykset ja opinkappaleet yhtenäiseksi rungoksi ja antaa niille yhteinen hengellinen perusta.

Abhinavagupta syntyi suunnilleen vuonna 950. Hänen kuolemansa paikkaa ja aikaa ei tunneta. Legendan mukaan hän meni yhdessä suuren oppilasjoukkonsa kanssa luolaan, eikä sen päivän jälkeen häntä eikä hänen oppilaitaan enää koskaan nähty. Uskotaan, että he siirtyivät rinnakkaisulottuvuuteen ja jättivät fyysisen tason.

Kashmirin Shaivismi on puhtain, ylevin ja suorin hengellinen polku. On äärimmäisen kiinnostavaa huomata, että tämä polku on hyvin lähellä esoteeristä kristillisyyttä. Kashmirin Shaivismissa - samoin kuin kristillisyydessä - pääpaino on Jumalaisessa Armossa ja Sydämen herättämisessä. Tiibetiläisten dokumenttien mukaan on paljon kuvauksia siitä tosiseikasta, että 'puuttuvien 18 vuoden' aikana Jeesus itse asiassa matkusti Intian ja Tiibetin läpi ja oleskeli pitkään Kashmirissa. Vaikkakin Jeesuksen ajan jälkeen on monen vuosisadan aukko, ennen kuin ensimmäiset Kashmirin Shaivismin teokset pantiin paperille, Jeesuksen ja Kashmirin Shaivismin opetusten välillä on kuitenkin huomiota herättäviä yhtäläisyyksiä.

Kashmirin Shaivismilla on myös hyvin voimakas tantrinen vaikutus. Lisäksi voidaan oikeutetusti sanoa, että Kashmirin Shaivismin perinne on tantrismin puhtain ja ylevin muoto. Kashmirin Shaivismissa on samoin kuin tantrismissa pääideana se, että kaikki on intiimissä suhteessa kaikkeen muuhun universumin holografisessa rakenteessa. Tässä mielessä luomakunnan jokainen aspekti, kaikkein mitättöminkin, on läheisessä ja suorassa suhteessa mihin tahansa muuhun aspektiin. Tämän näkemyksen mukaan koko Universumi on itse asiassa jättiläismäinen virtuaalisten resonoivien kenttien verkosto, joka esiintyy jokaisen anun (yksilön, 'atomin') ja kaikkien muiden anujen välillä. Sekä tantrisen että modernin kvanttifysiikan näkemyksen mukaan avaruus ja aika ovat rakenteeltaan holografisia ja tämä merkitsee sitä että jokainen avaruuden partikkeli sisältää virtuaalisesti resonanssin kautta kaikki muut partikkelit. Siten osa heijastuu kokonaisuudessa ja kokonaisuus heijastuu osassa. Samalla tavoin jokaiseen ajan partikkeliin (jokaiseen 'hetkeen') sisältyy koko ikuisuus. Tuntemalla syvällä tasolla yhden ainoan hetken voimme tuntea koko ikuisuuden, ja tuntemalla syvällä tasolla yhden ainoan atomin voimme tuntea koko universumin. Tämä on mahdollista resonanssin takia, eikä ole sattumaa, että Nathan opetukset perustuvat Resonanssin Lakiin aivan samoin kuin Kashmirin Shaivismin opetukset perustuvat Spandan ("värähtely" tai "resonanssi") käsitteeseen.

Sillä, että nykyään resonanssi tulee yhä tärkeämmäksi modernissa tieteessä, on syvä merkitys. Gregorian Bivolarun, romanialaisen joogakoulu MISAn (jonka sisarkoulu Natha on) hengellisen oppaan panos on oleellinen ja ainutlaatuinen, koska hän toi joogaan ensimmäistä kertaa resonanssin käsitteen. Tämä käsite tarjoaa yhtenäisen rakenteen koko joogajärjestelmälle ja se myös luo selventävää valoa Kashmirin Shaivismin opinkappaleisiin.

Kolme näkökulmaa Shaktiin

Kokonaisuuden holografinen heijastuma jokaiseen osaan perustuu Shaktin - jumalallisen energian - käsitteeseen, kosmiseen, vitaaliseen, inhimilliseen ja hengelliseen voimaan, joka voi manifestoitua loputtomassa jonossa muotoja, jotka ovat rakentuneet Luomakunnan hierarkiassa. Vaikkakin Jumalan voimat ovat äärettömät, Kashmirin Shaivismin perinteessä sanotaan, että nämä voimat voidaan perustavasti redusoida kolmeen pääasialliseen oleelliseen aspektiin nimeltä: Korkein Jumalainen Subjektiivinen Energia (ParaShakti), Jumalainen Energia, joka on sekä Korkein (Subjektiivinen) että ei-Korkein (Objektiivinen) (ParaAparaShakti) sekä Jumalainen Energia, joka on ei-Korkein (Objektiivinen) (AparaShakti). Nämä kolme perusenergiaa, jotka eivät ole mitään muuta kuin saman ainutlaatuisen Jumalan Energian kolme erillistä manifestaatiota, edustavat itse asiassa Koko Luomakunnan kolmea ontologista tasoa. Nämä kolme tasoa ovat:

(a) transsendentaalinen (puhtaasti subjektiivinen) taso - tämä taso on puhtaasti Jumalallisen intiimiydessä ja yhteenveto siitä on ParaShakti;

(b) taso, joka on sekä transsendentaalinen (subjektiivinen) että immanentti (objektiivinen) - yhteenveto tästä tasosta on ParaAparaShakti;

(c) immanentti (puhtaasti objektiivinen) taso, jonka yhteenveto on AparaShakti. AparaShakti on koko luodun maailman sisin olemus, joka on eriytynyt subjektiksi ja objektiksi.
 

Nathan tutkimus Kashmirin Shaivismista

Joogakoulu Natha tarjoaa osana Atman-kouluja syvällisen tutkimuksen Kashmirin Shaivismin oppijärjestelmästä. Koulujemme tavoitteena on Shivan Armon avulla elvyttää tämä hengellinen polku ja saada se jälleen toimivaksi. Tämä kurssi ei sisällä ainoastaan tietoa Shaivismin metafysiikasta vaan myös meditaatioita ja initiaatioita harjoituksiin tällä henkisellä polulla.

Kurssin on koostanut joogaopettaja ja tutkija Nicolae Catrina (Adinathananda). Hänellä on yli 30 vuoden kokemus joogan opettamisesta ja hän on rakentanut ja opettanut shaivismikurssia jo 20 vuoden ajan. Kurssi tarjoaa useissa Euroopan maissa tuhansille oppilaille ainutlaatuisen länsimaiselle mielenlaadulle sovitetun rikkaan ja syvällisen henkisen perinteen. Adinathanandan laaja tietämys ja mielenkiinto useita aitoja henkisiä järjestelmiä kohtaan yhdessä henkisen intuition kanssa on auttanut häntä luomaan useita muitakin ainutlaatuisia kursseja, kuten Tantrinen Alkemia, Enneagrammi, Esoteerinen I Ching. Hän on myös perustanut ainutlaatuisen ja helposti lähestyttävän supramentaaliseen tietoisuuteen perustuvan järjestelmän Todellisen Jumalallisen Itsen (Atman) paljastamiseksi, mikä on auttanut ja inspiroinut tuhansia oppilaita saavuttamaan henkisen olemuksensa.
Hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja Shaivismista, Joogasta, Tantrasta, henkisestä taiteesta ym. Sanskriitin kielen tutkijana hän on kääntänyt useita keskeisiä joogan ja tantran teoksia kuten: Saundaryalahari, Shiva Samhita, Gheranda Samhita ja erityisesti Shiva Sutrat, Spanda Karika ja Vijnana Bhairava Tantra, joihin on oppilailla shaivismikurssin kautta mahdollisuus tutustua syvällisesti.

Seuraava kaikille avoin kurssi alkaa syksyllä 2021.  Oppitunnit kahden viikon välein, suomeksi, materiaalin saa paperilla englanniksi.